सोबत

 

हातात हात घ्यायला कधी
सोबत माझी हवी असेल
डोळे मिटुन मनात डोकाव
तुझ्या कणाकणात रवी असेल

धुंद रवी

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s