कवितांची वही चाळता चाळता

भरुन येतो पाऊस मनात
अन कवितांचा ढग गडगडायला लागतो….
पाऊस ढगातून पडतो त्याहुन
कवितांतून जास्त पडायला लागतो….

मी विचारलं एकदा, त्या वरूणराजाला
शब्दगंधार नभामध्ये,
कधी दुलई ओढुन निजलायेस का रे ?
कवितांमधल्या बेछुट पावसात
कधी ओलचिंब भिजलायेस का रे ?

तो “नाही” म्हणाला,
म्हणुन त्याला
पावसाच्या कवितांची….. एक वही दिली चाळायला
तर पहिल्याच कवितेत इतका भिजला
की लागला पुढच्या कविता टाळायला
कारण पहिलाच पाऊस, तिच्या विरहामधला…………………………………!

कारण पहिलाच पाऊस….
तिच्या विरहामधला
आला छातीत बोचरी कळ घेऊन
अस्वस्थ रात्र….
उध्वस्त गात्र….
अन श्वासात अघोरी छळ घेऊन

आधिच बरसत्या आठवणींची सर….
त्यात धुंद रातराणी…
त्यात कपटी रातकिडा
पाऊस पहिल्यांदाच वाचत होता
त्यानी बरसवलेल्या विरहपिडा

असाच एक दुसरा पाऊस
थेंबांचे पाचु पाडत होता
कुंचला घेऊन इन्द्रधनुचा
ताटवे फुलांचे काढत होता

एक पाऊस पागल होता
ओल्या मातीच्या गंधाचा
एक पाऊस शायर होता
अलवार मुक्तछंदाचा

काळ्या ढगाची शाल ओढलेला
एक पाऊस म्हातारा होता
एक पाऊस पिसाटलेला
उन्मत्त वादळवारा होता

एक पाऊस… तिच्या केसात
गुंतुन पडला…
…मग पडलाच नाही !
एक पाऊस… तिच्या मिठीत
अडकुन पेटला…
…मग विझलाच नाही !

 

एक पाऊस तर फार आगाऊ
नेहमी रेंगाळतो तिच्या गालावर
कुणी वेडा प्रेमी, आधिच धुंदीत
आता येतो कसला भानावर ?

झपाटलेला पाऊसवारा
तिच्या मोकळ्या केसात शिरतो
जळुन जायला… तो ओला वणवा
त्याच्या श्वासांना पुरतो

तो मनात म्हणतो….
तिनी चिंब भिजावं
म्हणजे जवळ तिला धरता येईल
तिला वाटतं…
वीज पडावी
म्हणजे मिठीत त्याच्या शिरता येईल

पण लबाड पाऊस….
रिमझिम पडतो
अन आग भडकते भिजताना
अंधार वाढतो…
ती निरोप घेते
अन वीज चमकते निघताना

थांबवतो पाऊस तिला मग
अन चिंब भिजवतो वर्षांनी
ती आवेगाने मिठीत शिरते
मोहरते त्याच्या स्पर्शांनी

ते मोहरते…. क्षण ओघळते.. घेऊन सरींचे वादळ ते
बरसल्या कविता जोमानी
चाळता चाळता वही कवितांची
पाऊस भिजे पानोपानी

कुणास ठाऊक कुठे हरवली
वही माझी ती कवितांची
कुणास ठाऊक का हल्ली होते
बरसात ढगातून शब्दांची
धुंद रवी

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s